Voorwaarden

Algemene voorwaarden

PanelChoice.eu is onderdeel van Zaludo BV en werkt nauw samen met erkende onderzoekspanels zoals GlobalTestmarket, Stempunt, Ipsos en SAMSAM. Op onze website treft u een selectie van de beste onderzoekspanels voor de Nederlandse markt.

Nadat u zich heeft ingeschreven treft u een lijst aan van onderzoekspanels. Wilt u meteen geld verdienen, dan dient u zich in te schrijven bij het betreffende onderzoekspanel. Bij de inschrijving op PanelChoice geeft u aan de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

ARTIKEL 1: INSCHRIJVING
1.1. De diensten van PanelChoice zijn bestemd voor degene die zich heeft ingeschreven. De inschrijving is gratis en verplicht een deelnemer tot niets.
1.2. U kunt zich gratis inschrijven via PanelChoice.eu. Eenmaal ingeschreven ontstaat er een overeenkomst tussen u en PanelChoice en gelden de onderstaande voorwaarden zoals hieronder omschreven.
1.3. PanelChoice behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden aan te passen. Om op de hoogte te blijven van de meeste actuele versie van de algemene voorwaarden, dient u regelmatig PanelChoice.eu te bezoeken.

ARTIKEL 2: VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING
2.1. U mag zich alleen inschrijven op PanelChoice.eu als u 16 jaar of ouder bent en woonachtig bent in Nederland.
2.2. U bent een natuurlijk persoon, dus geen bedrijf of instelling (BV, NV, VOF).
2.3. U vult tijdens het registratieproces eerlijk uw gegevens in.
2.4. U mag zich maar één keer inschrijven
2.5. Uw inschrijving is persoonsgebonden. Uw gegevens mogen dan ook niet aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 3: PRIVACY
3.1. Bij inschrijving vragen we u uw persoonlijke gegevens in te vullen.
3.2. Uw gegevens slaan we op in onze beveiligde database. In iedere mail die u van PanelChoice ontvangt, staat een link waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven.
3.3. PanelChoice heeft de privacy van haar leden hoog in het vaandel staan. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar het Privacybeleid.

ARTIKEL 4: DE ONDERZOEKSPANELS
4.1. Bij de inschrijving verdient u nog geen geld of waardebonnen. Echter biedt PanelChoice een overzicht met onderzoekspanels waaraan u geld kunt verdienen. Om geld te verdienen dient u zich eerst bij het betreffende panel te registeren.
4.2. Eenmaal ingeschreven bij een onderzoekspanel ontstaat er een overeenkomst tussen u en het betreffende panel. Al het contact dient daarom te verlopen met het betreffende panel. PanelChoice maakt geen deel uit van deze overeenkomst en kan daarom ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hier uit voortvloeit.

ARTIKEL 5: E-MAILS
5.1. Bij de inschrijving gaat u akkoord om e-mails te ontvangen van de partners van PanelChoice.eu. De e-mails omvatten uitnodigingen van de onderzoekspanels  voor deelname aan marktonderzoeken. Daarnaast gaat u akkoord om e-mails met commerciële aanbiedingen te ontvangen van de sponsoren van PanelChoice.eu.
5.2. De omvang van het aantal e-mails kan variëren. Het kan goed mogelijk zijn dat u meer
of minder e-mails ontvangt dan andere leden.

ARTIKEL 6: VOORBEHOUD
PanelChoice probeert de beste onderzoekspanels op de site te plaatsen. Helaas kan PanelChoice geen invloed uitoefenen op het beschikbare aanbod. Hierdoor kan PanelChoice geen minimumaantal van onderzoekspanels garanderen. Vergoedingen bij de online enquêtes worden volledig vastgesteld door het betreffende onderzoekspanel. PanelChoice heeft hier op geen enkele wijze invloed op. Hetzelfde geldt voor minimale verdiensten bij deelname. De hoeveelheid van een vergoeding, waaronder geld en waardebonnen kan verschillen. PanelChoice kan hier niets over garanderen. U bent zelf verantwoordelijk om uw inkomsten op te geven bij de belastingdienst. PanelChoice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor boetes of heffingen van de fiscale autoriteiten. PanelChoice heeft het recht om op elk gewenst moment te stoppen met haar activiteiten.

ARTIKEL 7: CORRECTE GEGEVENS
7.1. Om u optimaal te bedienen dient u ten alle tijde volledig uw gegevens naar waarheid in te vullen. Dit is ook van belang bij het invullen van enquêtes en onderzoeken.
7.2. De aanbieders van enquêtes en onderzoeken kunnen uw antwoorden aan de hand van verschillende meetinstrumenten controleren op echtheid en volledigheid. PanelChoice behoudt zich het recht om uw inschrijving te beëindigen als u onbetrouwbare antwoorden opgeeft bij een enquête of onderzoek.
7.3. Wanneer u onbetrouwbare informatie verstrekt kan dit ertoe leiden dat u geen vergoeding ontvangt. Lees hiervoor de algemene voorwaarde van de betreffende aanbieder.

ARTIKEL 8: VERBODSBEPALINGEN
8.1. Het is ten strengste verboden om:
a. ongeautoriseerde of ongevraagde berichten te plaatsen op de website van PanelChoice.eu;
b. op de website van PanelChoice.eu berichten te plaatsen die haatdragend, bedreigend of pornografisch zijn, dan wel, indien dergelijke informatie elders wordt geplaatst, PanelChoice.eu hierbij te betrekken, op welke manier ook;
c. spam te versturen via de website van PanelChoice.eu;
d. de veiligheid of de werking van de website of andere diensten van PanelChoice.eu te verstoren, op welke manier ook;
e. virussen of andere gevaarlijke of verstorende bestanden te uploaden of te versturen via de website van PanelChoice.eu.
8.2. Als u handelt in strijd met de gedragsregels kan PanelChoice.eu u uitschrijven, krachtig art. 9.3, en een schadevergoeding eisen.

ARTIKEL 9: UITSCHRIJVING (BEEINDIGING)
9.1. Wanneer u uitgeschreven bent, kunt u geen gebruik meer van maken van de diensten van PanelChoice.eu. De overeenkomst die was ontstaan, zie art 1.2, komt volledig te vervallen.
9.2. Elke e-mail van PanelChoice.eu bevat een uitschrijflink. Zo kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven. Wilt u geen mails meer van een onderzoekspanel ontvangen, dan dient u zich daar uit te schrijven. Raadpleeg de betreffende panel hoe u dat kunt doen.
9.3. PanelChoice.eu behoudt zich het recht om leden uit te schrijven in geval er sprake is van: bedrog, misleiding of het verstrekken van onbetrouwbare gegevens die tegen onze gedragsregels (art 8) ingaan. Opnieuw inschrijven is vanaf dat moment ook niet toegestaan. PanelChoice behoudt zich het recht om de desbetreffende persoon te bannen van PanelChoice.eu.

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooi- en andere rechten voortvloeiende uit of verband houdend met de inhoud en het ontwerp van de website van PanelChoice.eu en de hiervoor gebruikte of ontwikkelde software, berusten volledig bij PanelChoice.eu.

ARTIKEL 11: STORINGEN EN ONDERHOUD
11.1. PanelChoice doet haar uiterste best om haar diensten zoveel mogelijk te kunnen aanbieden. Eventuele storingen die ontstaan door invloeden van buitenaf, kunnen niet aan PanelChoice worden toegerekend.
11.2. PanelChoice behoudt zich het recht voor de website en andere diensten zonder vooraankondiging buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of verbeteringen.

ARTIKEL 12: HELPDESK
Heeft u een vraag aan PanelChoice, dan kunt u onze veel gestelde vragen raadplegen. Indien uw vraag hier niet bij staat, kunt u ook contact met ons opnemen via support@panelchoice.eu. We doen ons best om uw vraag binnen 3 werkdagen te beantwoorden.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID
13.1. Deelname aan PanelChoice is voor eigen risico van de ingeschreven persoon.
13.2. PanelChoice biedt geen garantie dat haar diensten ononderbroken zullen zijn of vrij van fouten. Ook biedt PanelChoice geen enkele garantie over de kwaliteit, betrouwbaarheid of inhoud van informatie die via PanelChoice wordt verkregen.
13.3. PanelChoice is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade (hoe dit zich ook uit), tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van PanelChoice.

ARTIKEL 14: SLOTBEPALINGEN
14.1. Op alle overeenkomsten tussen u en PanelChoice is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar PanelChoice gevestigd is.
14.2. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverbindend blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen spreken op voorhand af de betreffende bepaling te vervangen in een bepaling die niet onverbindend is en die – gelet op doel en strekking – zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.
14.3. Als u niet tevreden bent over de diensten van PanelChoice, dan kunt u dit aan ons
laten weten via support@panelchoice.eu.

PanelChoice.eu is eigendom van:

Zaludo BV
Corkstraat 46
3047 AC Rotterdam
Kamer van Koophandel: 59279036
BTW nr: NL853401901B01
Tel: 010 – 340 0890
Email: support@panelchoice.eu